Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy Kérvény a gyermek óvodai elhelyezéséről

Údaje o dieťati

Požadovaný vyučovací jazyk / Tanítási nyelv
Prihlasujem dieťa na stravu / A gyermeket a következő étkezésre jelentem be

Údaje o otcovi dieťaťa

( nepovinný údaj / nemkötelező )

Údaje o matke dieťaťa

( nepovinný údaj / nemkötelező )

Všeobecné údaje

Polia označené hviezdičkou * sú povinné.

Spracovanie údajov

Súhlas dotknutej osoby


Zákonný zástupca vyplnením nepovinných údajov neoznačených hviezdičkou dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov a to za účelom vedenia agendy, a zároveň bol oboznámený so spracovaním osobných údajov.


V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dolulupodpísaný/-á dávam Materská škola – Óvoda P. Blahu ( ďalej len ŠaŠZ”) súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom: 

  • Zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle /školy/školského zariadenia, v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí, 
  • Zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, príp. na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy. 
  •  Spracúvania osobných údajov dieťaťa, v rozsahu potrebných k vedeniu registra detí materskej školy v súlade s osobitnými zákonmi platnými v tejto oblasti a k vyhotoveniu potrebných výstupov. 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie, udeľujem na obdobie školského roka 2020/21. Spracúvania osobných údajov sa riadi nariadením EPaREÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Som si vedomý/á svojich práv, ktoré v §19 až §30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

Vyhlásenie zákonného zástupcu


1) Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná s ním poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na základe môjho písomného splnomocnenia. 
2) Zaväzujem sa, že pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy, písomne oznámim riaditeľstvu materskej školy, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, (v zmysle § 24 ods. 6 písm. b), c), ods.7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
3) Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole v zmysle § 28 odst. 3 –5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s platným nariadením mesta Nové Zámky. 
4) Beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať materskú školu dlhšie ako 14 po sebe nasledujúcich dní, bez udania dôvodu, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení môže jeho dochádzku ukončiť. 
5) Súhlasím so spracúvaním osobných údajov dieťaťa uvedených v žiadosti na účely materskej školy a jeho zriaďovateľa, ktorí osobné údaje použijú výlučne v rámci platných legislatívnych predpisov zákona. 
6) Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole. 

 

 

A gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata 


1) Kijelentem, hogy gyermekemet az óvodába érkezés után személyesen adom át a szolgálatot teljesítő pedagógusnak. Hazamenetelkor gyermekemet törvényes képviselője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy (10 évnél idősebb) veheti át. 
2) Kötelezem magam, hogy gyermekem óvodába lépése előtt írásban értesítem az óvoda igazgatóságát, hogy  családunkban vagy közvetlen környezetünkben fertőző betegség nem fordult elő, vagy gyermekem nem szenved fertőző betegségben. 
3) Kötelezem magam, hogy az óvodai illetéket a városi önkormányzat hatályos rendelkezése alapján havonta befizetem.
4) Tudomásul veszem, ha gyermekem 14 egymást követő napnál hosszabb ideig marad távol igazolatlanul az óvodából, az óvoda igazgatósága előzetes írásbeli figyelmeztetés után a gyermek óvodai elhelyezését megszüntetheti. 
5) Beleegyezésemet adom, hogy óvoda és a fenntartó önkormányzat a gyermekem kérvényben feltüntetett személyi adatait kizárólag a hatályos  adatvédelmi törvénynek megfelelően használja fel.
6) Kijelentem, hogy gyermekem más óvodai intézménybe való elhelyezését nem kérvényeztem.